.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Lietišķie dokumenti - Izstrādāšana un noformēšana


Vilhelms Bahanovskis


Страниц: 249
ISBN: 978-9934-8458-1-9
Цена: 27.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  • Книга

    Lietišķie dokumenti - Izstrādāšana un noformēšana

    29.00 EUR
    ПОДРОБНЕЕ
Описание:
SATURA RĀDĪTĀJS
Par izdevuma mērķi un raksturīgākajām iezīmēm
Izdevumā bieži lietotie termini un to skaidrojums
1. Dokumentu izstrādāšanas posmi
2. Dokumentu sistēmas
3. Dokumentu vispārīgās izstrādāšanas prasības
4. Dokumentu juridiskais spēks
5. Dokumentu rekvizīti
5.1. Ģerboņa, organizācijas emblēmas, reģistrētās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes attēls
5.2. Dokumenta autora nosaukums
5.3. Organizācijas reģistrācijas numurs
5.4. Dokumenta autora juridiskā adrese un faktiskā adrese
5.5. Norāde par dokumenta autora sakaru līdzekli (līdzekļiem)
5.6. Norāde par dokumenta lietošanas ierobežojumu
5.7. Dokumenta apstiprinājuma uzraksts un atzīme par dokumenta apstiprinājumu
5.8. Dokumenta veida nosaukums
5.9. Dokumenta izdošanas vietas nosaukums
5.10. Dokumenta datums
5.11. Dokumenta reģistrācijas numurs
5.12. Saņemtā dokumenta datums un reģistrācijas numurs atbildes dokumentā
5.13. Adresāts
5.14. Teksta satura atklāsts
5.15. Teksta pielikuma norāde un uzraksts
5.16. Norāde par pievienotajiem dokumentiem
5.17. Paraksts
5.18. Zīmoga nospiedums
5.19. Norāde par dokumenta izstrādātāju un viņa sakaru līdzekli (līdzekļiem)
5.20. Vīza
5.21. Dokumenta saskaņojuma uzraksts un atzīme par dokumenta saskaņojumu
6. Dokumenta teksts
6.1. Teksts un informācija
6.2. Informācijas vērtība
6.3. Teksta izklāsta stils
6.4. Termini
6.5. Internacionālismi un barbarismi
6.6. Vārdkopas
6.7. Teksta strukturēšana
6.8. Dokumenta teksta noformēšana
6.9. Tabulu noformēšana
7. Pārvaldes dokumentu tehniskā noformēšana
8. Dienesta atzīmju noformēšana
8.1. Atzīme par dokumenta saņemšanu vai atzīme par dokumenta saņemšanu un reģistrēšanu
8.2. Rezolūcija
8.3. Atzīme par dokumenta kontroli
8.4. Atzīme par iepazīšanos ar dokumenta saturu
8.5. Atzīme par dokumenta izpildi
8.6. Atzīme par dokumenta datu ievadīšanu informācijas sistēmā
9. Dokumenta atvasinājumu izstrādāšana un noformēšana
10. Dokumenta dublikāta izstrādāšana, noformēšana un izsniegšana
11. Pārvaldes dokumentu piemēri
11.1. Organizatoriskie dokumenti
(nolikumi, statūti, noteikumi un grozījumu izdarīšana tajos)
11.2. Rīkojuma dokumenti
(par organizācijas pamatdarbību un personālsastāvu)
11.3. Līgumi un to pielikumi
(darba līgums, uzņēmuma līgums, materiālās atbildības līgums, pirkšanas un pārdošanas
līgums, līgums par tiesību nodošanu, dāvinājuma līgums; vienošanās par grozījumiem līgumos)
11.4. Pilnvaras (materiālo vērtību saņemšanai, rīcībai ar materiālām vērtībām, pārstāvniecībai
dažādās organizācijās)
11.5. Personāla dokumenti (amata apraksts, rīkojumi par personālsastāvu –
sk. rīkojuma dokumenti)
11.6. Sarakstes dokumentu grupa (korespondence)
(iniciatīvās, atbildes, garantijas, informatīvās, atgādinājuma, uzaicinājuma, pateicības,
rek lamācijas, brīdinājuma un pavadvēstules, iesniegums, paziņojums, pretenzija)
11.7. Faktus fiksējošie dokumenti
(sēžu protokoli, līguma projektu domstarpību protokols, līguma domstarpību saskaņošanas
protokols; akti par lietu nodošanu, pieņemšanu un saglabāšanu, dokumentu un zīmoga
iznīcināšanu, par materiālo vērtību (preču, pakalpojumu, telpu nodošanu un pieņemšanu,
par zaudējumu atlīdzināšanu, par dzīves apstākļu pārbaudi un citi; izziņas, dienesta ziņojums)
12. Elektroniskie dokumenti

Daži teikumi par izdevuma autoru
Vilhelma Bahanovska darbība lietvedības jomā ir daudzpusīga un ilggadīga. Tā sākās negaidīti. V. Bahanovskis strādāja iestādē, kuras vadītājs viņu uzskatīja par piemērotu darbam ar dokumentiem un tādēļ norīkoja par Vispārējās nodaļas vadītāju. Jauna darbības joma – jauns darba saturs: ikdienas lietvedības procedūru izpilde un vienlaikus – lietvedības teorijas un lietvedības normatīvo aktu individuāla apguve. Darbs ar „papīriem” īpaši nevilināja, taču gadu ritumā „papīri” pārvērtās par dokumentiem, kuri atspoguļoja gan dzīves aktuālākās tēmas, gan to rakstītāju personības.
Pēc pāris gadiem (šajā laikā tika apgūti lietvedības pamati) V. Bahanovskim tika piedāvāts lietvedības amats citā iestādē. Tagad galvenais bija – sekmēt lietvedības procesa pilnveidošanu plašākā mērogā, veicot lietvedības stāvokļa pārbaudes iestādēs un mācot darbiniekus gan individuālās praktiskās nodarbībās, gan lekciju veidā. Šajā darbā bija nepieciešams pašam iegūt i nformāciju dokumentu sagatavošanai, noformēt to dokumentu veidā un iepazīt daudzu iestāžu lietvedību. Tas turpinājās gandrīz 18 gadus.
Otrais V. Bahanovska darba virziens saistībā ar lietvedību sākās līdz ar Latvijas ierēdņu mācībām. Papildus darbam praktiskajā lietvedībā viņš iesaistījās Valsts administrācijas skolas lietvedības programmas izstrādē un lekciju lasīšanā visos valsts novados. Pēc tam tika aicināts lasīt lekcijas Latvijas Pašvaldību mācību centrā un privātajās organizācijās, kas rīkoja seminārus par lietvedības vai sekretāra darba organizācijas tēmām.
Līdz ar pieprasījuma palielināšanos pēc lietvedības mācībām piedāvājumi lasīt lekcijas un vadīt stundas V. Bahanovskim pieauga tādā apjomā, ka viņš pilnīgi nodevās lektora un skolotāja darbam augstskolās, citās skolās un kursos.
Lekciju saturs, struktūra un izklāsta maniere nodrošināja autoram daudzu klausītāju rakstiski paustu atzinību, pat cildinājumus, kas joprojām tiek glabāti goda vietā. Taču visuzskatāmākie rezultāti tika sasniegti, mācot Rīgas 3. arodskolas lietvežus, kas starp visu skolu lietvežiem trīs gadus pēc kārtas saņēma visaugstākās atzīmes centralizētajā gala eksāmenā.
Trešais V. Bahanovska darbības virziens ir dažādām praktiskās lietvedības tēmām veltītas grāmatas, kas izstrādātas, pamatojoties uz Latvijas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un daudzu gadu personisko pieredzi. Tas viss apkopots trijās grāmatās. Īpaši pieprasītas vairāk nekā desmit gadu garumā bija grāmatas „Praktiskā lietvedība” un „Lietvedības instrukcija”.
Arī šis izdevums ir rūpīga, pārdomāta un nesasteigta darba rezultāts, kas palīdzēs ikvienam dokumenta izstrādātājam – gan fiziskai personai un darbiniekam, gan iesācējam un rūdītam rakstītājam.