.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Darba Attiecības no A līdz Z


Edgars Korčagins, Liene Vancāne


Страниц:
ISBN:
Цена: 30.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  GRĀMATA (PDF formata), 113 līgumu paraugiem un pavaddokumentiem.

  Darba aizsardzības dokumentu paraugi
  Jurista skaidrojumi par darba tiesībām

  Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienākumi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības izbeidzot.
  Grāmata būs noderīgs palīgmateriāls darba devējiem un personāla vadītājiem, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nosakot darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus, veicot darbinieku informēšanu un konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kā arī organizējot darba aizsardzības pasākumus darba vietās. Grāmatas
  elektroniskajā versijā pieejamie dokumentu paraugi ļauj tos ērti pielāgot un izmantot katra darba devēja vajadzībām.

  Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientāties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē.

  Šo izdevumu LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācijas) un LBAS (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības) juristi iesaka izmantot kā praktisku palīglīdzekli juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.

  Papild informacija – www.infotilts.lv

  Nataļja Preisa - LBAS ES tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte
  Kaspars Rācenājs - LBAS Jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

  Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā ir noteikts, ka “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības." Lai ikviens varētu realizēt šīs tiesības, ir izveidota interneta vietne www.likumi.lv, kurā ir pieejama jaunākā informācija par tiesību aktiem un to izmaiņām. Saskaņā ar portāla likumi.lv sniegto informāciju, Darba likums ir visvairāk skatītākais tiesību akts. Tas nozīmē, ka darba tiesības Latvijas iedzīvotājiem, gan darbiniekiem, gan darba devējiem, ir ļoti aktuāla tēma.
  Tomēr ne vienmēr pietiek ar likuma izlasīšanu, lai zinātu, kā pareizi rīkoties praktiskās dzīves situācijās. Tāpēc ir patiess prieks par grāmatu “DARBA ATTIECĪBAS no A līdz Z”, kas ne tikai darba devējiem, bet arī darbiniekiem un arodbiedrībām palīdzēs labāk izprast un piemērot darba tiesību noteikumus.
  Grāmatas lielā pievienotā vērtība ir konkrēti dokumentu paraugi, kurus grāmatas lietotājs var izmantot darba procesā. Būtiski, ka šī informācija ir pieejama vienkopus un ir viegli uztverama, kā arī ietver komentārus par attiecīgajām tēmām.
  Materiāls lieliski piemin darba tiesību pamatlietas, kas minētas Darba likumā, tāpēc tā ir labs “starta komplekts,” kas noteikti būtu jāizlasa katram darba devējam Latvijā.

  Andris Alksnis - Latvijas Darba devçju konfederâcijas jurists, darba tiesîbu eksperts
  Darba likums ir viens no tiem normatīvajiem aktiem, kurš vismaz kādā brīdi ietekmē gandrīz jebkuru no mums. Tā pilnvērtīga izpratne un piemērošanas specifika ir nepieciešama gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.
  Tāpat kā jebkuri citi normatīvie akti, arī Darba likums nav konstants un tajā regulāri tiek veikti grozījumi, kas bieži vien ir vērsti uz darba devēju un darba ņēmēju interešu līdzsvarošanu un attīsta sociālo dialogu Latvijā. Līdz ar to šī grāmata nezaudē savu nozīmību un aktualitāti.
  Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientāties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē.
  Domāju, tā būs ļoti noderīgs informācijas avots juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.


  Saturs
  1. Darbinieka pieņemšana darbā
  1.1. Aptaujas lapa pretendenta piemērotības novērtēšanai
  1.2. Iesniegums par pieņemšanu darbā un darba līguma noslēgšanu
  1.3. Rīkojums par pieņemšanu darbā
  2. Ārzemnieku nodarbināšana
  2.1. Iesniegums ārzemnieka nodarbināšanai
  2.2. Specialitātes (profesijas), kurās darbā var uzaicināt ārzemniekus
  3. Darba līgums
  3.1. Darba līgums
  3.2. Vienošanās par grozījumiem darba līgumā
  3.3. Darba līgumu uzskaites žurnāls
  3.4. Rīkojums par darbinieka norīkošanu darba līgumā neparedzēta darba veikšanai
  4. Darbinieka materiālā atbildība
  4.1. Līgums par darbinieka materiālo atbildību
  4.2. Līgums par darbinieka materiālo atbildību (nododot automašīnu)
  4.3. Līgums par darbinieka materiālo atbildību (nododot zīmogus)
  4.4. Līgums par darba mobilā tālruņa nodošanu un izmantošanu
  4.5. Materiālo vērtību nodošanas un pieņemšanas akts
  4.6. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas akts
  5. Darba kārtības noteikumi
  5.1. Darba kārtības noteikumi
  6. Komercnoslēpums
  6.1. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu
  7. Darbinieka profesionālās darbības ierobežojums
  7.1. Vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu
  8. Darba samaksa
  8.1. Rīkojums par darba samaksas noteikšanu
  8.2. Rīkojums par laika algas sistēmas organizēšanu
  8.3. Rīkojums par akorda algas sistēmas organizēšanu
  8.4. Rīkojums par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu
  8.5. Rīkojums par grozījumiem darba samaksas sistēmā
  8.6. Izziņa par darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba attiecībām
  8.7. Vienošanās par darba samaksas izmaksu ar pārskaitījumu
  8.8. Darba samaksas aprēķins
  8.9. Rīkojums par ieturējumu no darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus
  8.10. Prasības pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu
  9. Darbinieka nosūtīšana komandējumā
  9.1. Rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā
  9.2. Piekrišana tādas personas nosūtīšanai komandējumā, kura ir jaunāka par 18 gadiem
  10. Darbinieka profesionālā apmācība un kvalifi kācijas paaugstināšana
  10.1. Vienošanas par darbinieka profesionālo apmācību
  11. Darbinieka atstādināšana no darba
  11.1. Rīkojums par darbinieka atstādināšanu no darba
  12. Darba kārtības noteikumu pārkāpums
  12.1. Rīkojums par rakstisku paskaidrojumu sniegšanu
  12.2. Akts par konstatēto darba kārtības pārkāpumu
  12.3. Rīkojums par rājiena izteikšanu darbiniekam
  13. Uzņēmuma pāreja citai personai
  13.1. Informatīva vēstule par tiesību un pienākumu pāreju
  13.2. Paziņojums par uzņēmuma pāreju
  14. Darba laiks
  14.1. Vienošanās par virsstundu darbu
  14.2. Darba laika uzskaites tabula
  14.3. Maiņu/darbu grafi ks
  14.4. Vienošanās par darbinieka nodarbināšanu virs darba līgumā noteiktā nepilnā darba laika
  15. Atpūtas laiks
  15.1. Rīkojums par darbinieka nodarbināšanu svētku dienā
  15.2. Darbinieka iesniegums par papildu pārtraukuma piešķiršanu
  15.3. Rīkojums par papildu pārtraukuma piešķiršanu darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam .
  15.4. Atvaļinājumu grafi ks
  15.5. Rīkojums par pārtraukuma piešķiršanu bērna barošanai
  15.6. Darbinieka piekrišana ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas pārcelšanai uz nākamo gadu .
  15.7. Rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pagarināšanu
  15.8. Darbinieka iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas
  15.9. Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas
  15.10. Darbinieka iesniegums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu
  15.11. Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu
  15.12. Darbinieka iesniegums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
  15.13. Rīkojums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
  15.14. Rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
  16. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās
  16.1. Iesniegums par darba līguma uzteikumu
  16.2. Rīkojums par darba līguma uzteikumu
  16.3. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pirms beidzies darbinieka uzteikuma termiņš
  16.4. Rīkojums par darba līguma uzteikumu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu
  16.5. Paziņojums par darbinieku kolektīvo atlaišanu
  16.6. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu
  16.7. Izziņa par darba attiecībām
  16.8. Par darba līguma uzteikumu saistībā ar piedāvātajiem darba līguma grozījumiem
  16.9. Par piekrišanas pieprasījumu darba līguma uzteikumam
  17. Darba koplīgums
  17.1. Iesniegums par darba koplīguma noslēgšanu
  17.2. Pilnvara
  17.3. Darbinieku kopsapulces (konferences) darba koplīguma apstiprināšanai protokols
  17.4. Darba koplīgums
  17.5. Vienošanās par grozījumiem darba koplīgumā
  18. Individuālie darba strīdi
  18.1. Vienošanās par individuālo darba strīdu komisijas izveidošanu
  18.2. Iesniegums par individuālo darba strīdu
  18.3. Individuālo darba strīdu komisijas lēmums
  18.4. Iesniegums par izpildraksta izsniegšanu
  18.5. Prasības pieteikums par darba tiesisko attiecību uzteikuma atzīšanu par prettiesisku un darba samaksas piedziņu
  19. Kolektīvie darba strīdi
  19.1. Iesniegums par kolektīvo tiesību strīdu
  19.2. Kolektīva tiesību strīda domstarpību protokols
  19.3. Izlīgšanas komisijas lēmums kolektīvajā tiesību strīdā
  19.4. Vienošanās par kolektīvā interešu strīda atrisināšanu ar samierināšanas metodi
  19.5. Vienošanās par kolektīvā tiesību strīda nodošanu šķīrējtiesai
  19.6. Vienošanās par izlīgšanas komisijas izveidošanu
  20. Profesiju klasifikators
  21. Darba vides iekšējā uzraudzība
  21.1. Pasākumu plāns darba aizsardzības jomā
  21.2. Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana
  21.3. Rīkojums par personas noteikšanu, kura atbildīga par darba aizsardzību
  21.4. Darba vides faktori un darbi, kuriem aizliegts pakļaut un kuros aizliegts nodarbināt grūtnieces un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti
  21.5. Darba vides faktori un darbi, kas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, var radīt risku drošībai un veselībai
  22. Obligātā veselības pārbaude
  22.1. Rīkojums par darbinieku nosūtīšanu uz periodisko obligāto veselības pārbaudi
  22.2. Darbinieku saraksts, kas pakļauti veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem un darbam īpašos apstākļos
  22.3. Obligātās veselības pārbaudes karte
  22.4. Līgums par darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanu
  22.5. Darbu saraksts un obligāto veselības pārbaužu biežums personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
  22.6. Personas medicīniskā grāmatiņa
  23. Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos
  23.1. Rīkojums par norīkošanu par darba aizsardzības speciālistu
  23.2. Darba aizsardzības ievadapmācība
  23.3. Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā
  23.4. Darba aizsardzības instrukcijas satura un struktūras paraugs
  23.5. Ievadinstrukcija
  23.6. Instrukcija darbam ar datoru
  23.7. Vieglās automašīnas vadītāja instrukcija
  23.8. Ugunsdrošības instrukcija
  24. Individuālie aizsardzības līdzekļi
  24.1. Rīkojums par individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu
  24.2. Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi
  24.3. Darbi, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi
  24.4. Individuālie aizsardzības līdzekļi
  25. Drošības zīmes darba vietās
  25.1. Signālkrāsojuma nozīme
  25.2. Darba vietās lietojamās drošības zīmes
  25.3. Darba vietās lietojamie roku signāli
  26. Nodarbināto uzticības personas
  26.1. Līgums par nodarbināto uzticības personu skaitu
  26.2. Nodarbināto uzticības personu ievēlēšanas sapulces protokols
  26.3. Ieteicamais uzticības personu skaits atbilstoši nodarbināto skaitam uzņēmumā
  27. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
  27.1. Rīkojums par nelaimes gadījuma izmeklēšanu
  27.2. Akts par nelaimes gadījumu darbā
  27.3. Atzinums par nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem
  27.4. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
  27.5. Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls