.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Nodokļi un nodokļu plānošanas principi


Kārlis KETNERS


Страниц:
ISBN:
Цена: 30.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  SIA Tehnoinform Latvia, SIA Info Tilts
  Rīga, Latvija

  UDK 336.2
  ISBN 978-9934-8761-6-5

  Grāmata „Nodokļi un nodokļu plānošanas principi” aplūko jautājumus, kas saistīti ar nodokļu maksājumu vadību, nodokļu optimizāciju un nodokļu plānošanu. Grāmatas mērķis ir sniegt ziņas par nodokļu plānošanas un optimizācijas būtību, principiem un pilnveidot interesentu profesionālās iemaņas nodokļu un nodevu normatīvo aktu piemērošanā un nodokļu aprēķināšanā komercdarbībai.
  Grāmata satur informāciju par nodokļu plānošanas un optimizācijas metodoloģiju un funkcionēšanas principiem, nodokļu veidiem, ļauj izprast nodokļu sistēmas ietekmi uz nodokļu maksājumu vadību uzņēmuma finanšu menedžmenta procesā. Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju programmas MBA/MF “Starptautiskās finanses un banku darbība” studiju priekšmetā „Nodokļu plānošana”, taču tā var būt noderīga arī citu augstskolu ekonomikas un jurisprudences specialitāšu studentiem.
  Grāmatā ietvertā informācija ir tikai un vienīgi izziņas materiāls. Pieņemot ar nodokļu likumu piemērošanu un nodokļu plānošanu saistītus lēmumus, iesakām par konkrētiem jautājumiem un darījumiem konsultēties ar atzītiem nodokļu speciālistiem. Autors un izdevējs neatbild par šajā grāmatā ietvertās informācijas izmantošanas rezultātiem.
  Izsaku pateicību manas grāmatas recenzentēm Dr. oec., profesorei Svetlanai Saksonovai un Dr. oec., RTU Muitas un nodokļu katedras docentei Justīnai Hudenko.

  Zinātniskie recenzenti:
  Dr. oec., profesore Svetlana Saksonova
  Dr.oec., RTU Muitas un nodokļu katedras docente Justīna Hudenko

  © K. Ketners
  © SIA Tehnoinform Latvia
  © SIA Info Tilts


  Saturs
  Autora priekšvārds ......................................................................................................... 5
  1. Ievads priekšmetā – nodokļi, nodokļu plānošanas un optimizācijas būtība ...... 10
  1.1. Nodokļi un nodokļu veidi...................................................................................... 12
  1.2. Nodokļu plānošanas būtība un definīcija ............................................................43
  2. Nodokļu plānošanas iekšējā vide – nodokļa maksātājs un viņa nodokļu maksājumu vadības sistēma .......................................................................................... ……………57
  2.1. Nodokļu maksājumu ikdienas vadības principi – nodokļu menedžments …..56
  2.2. Iekšējās nodokļu vides elements – nodokļu risku vadība ............................ …75
  2.3. Iekšējās nodokļu vides elements – nodokļu konsultācijas un konsultanti ....... 86
  3. Nodokļu plānošanas ārējā vide – nodokļu tiesības, politika un sistēmas .......... 94
  3.1. Nodokļu jurisdikcijas un nodokļu tiesības ........................................................ 94
  3.2. Nodokļu politika ................................................................................................. 114
  3.3. Nodokļu administrācija ..................................................................................... 127
  4. Nodokļu plānošanas ārējā vide – starptautiskie nodokļu piemērošanas aspekti ....................................................................................................................................... 148
  4.1. Starptautisko nodokļu tiesību pamati ............................................................... 148
  4.2. Starptautisko nodokļu attiecību attīstība un dubultās nodokļu uzlikšanas novēršana......................................................................................................................156
  4.3. Nodokļu konvenciju struktūra un saturs ......................................................... 167
  4.4. Eiropas savienības nodokļu tiesības .................................................................. 197
  5. Konkrēto nodokļu sistēmas un plānošanas iespējas.............................................246
  6. Nodokļu plānošanas ierobežojumi ....................................................................... 302
  Bibliogrāfiskais saraksts ............................................................................................318


  Recenzija K. Ketnera grāmatai
  NODOKĻI UN NODOKĻU PLĀNOŠANAS PRINCIPI

  Profesora Kārļa Ketnera grāmata “NODOKĻI UN NODOKĻU PLĀNOŠANAS PRINCIPI” ir ne vien mācību līdzeklis, kuru var izmantot studenti un visi interesenti, bet arī autora pētījums un viedokļa izklāsts par nodokļu plānošanu un šīs plānošanas principiem. Tas nav pirmais autora darbs par šo problemātiku, ar ko autors ir pierādījis, ka viņš ir viens no pazīstamākajiem šīs jomas speciālistiem Latvijā, kurš dalās ar lasītājiem savās zināšanās.
  Grāmatas saturs ir loģiski strukturēts, kā arī ļoti labi strukturēts ir pats grāmatas materiāls – tas ir bagātīgi ilustrēts ar shēmām, tabulām un zīmējumiem, kas palīdz uztvert un saprast grāmatā ietverto informāciju. Autors priekšvārdā skaidri definē grāmatas mērķus un tajā aplūkotās tēmas, kas izklāstītas zinātniskā, taču ļoti labi saprotamā valodā, līdz ar to grāmatai būs plašs lasītāju loks.
  Recenzents uzskata, ka grāmata ir aktuāla un ļoti vajadzīga lasītājiem viņu izglītošanai un kompetences līmeņa paaugstināšanai.

  Dr. oec., profesore Svetlana Saksonova

  Kārļa Ketnera grāmata ir nākusi “tieši laikā”! Mūsdienās, kad gan valsts, gan nodokļu maksātāju interesēs ir integrēties globālajos ekonomiskajos procesos un nodrošināt Latvijas komercvides priekšrocības, vienlaikus samazinot nodokļu administrēšanas slogu, šajā grāmatā sniegtais plašais un visaptverošais nodokļu plānošanas procesa izklāsts palīdzēs minētos procesus padarīt pārskatāmākus un sistēmiski izprotamākus.
  Šī grāmata būs ļoti noderīga biznesa studiju virzienu studentiem un arī vairākiem jau esošiem uzņēmējiem. Grāmata aicina atteikties no novecojošās idejas, ka nodokļu maksājumu optimālais lielums ir “nulle”, un integrēt nodokļu plānošanu biznesa procesos. Tādā veidā tiktu novērsts risks, ka nodokļu revīzijas rezultātā viss biznesa modelis kļūst nedzīvotspējīgs.
  Es ieteiktu ar šīs grāmatas saturu iepazīties arī ar nodokļu administrēšanu saistītām personām un tādām personām, kas ir iesaistītas nodokļu politikas veidošanā un nodrošināšanā. Tā viņiem palīdzēs dziļāk izprast nodokļu ietekmi uz biznesa lēmumiem un veicinās viedo nodokļu sistēmas izveidi.

  Dr. oec., RTU Muitas un nodokļu
  katedras docente Justīna Hudenko