.
LV
RU
Ваша корзина: 0 товаров

Starptautiskie finanšu pārskatu standarti


Olga Ivanova


Страниц:
ISBN: 9984-640-27-2
Цена: 25.00 EUR
Формат:
Выбрать количество:   
   
Другие варианты товара
  Описание:
  Jūsu uzmanībai piedāvātajā grāmata analizēts un izskaidrots Starptautisko finanšu pārskatu standartu (SGS/IAS) un Pastāvīgās interpretāciju komitejas interpretāciju (SIC/PIK) saturs. Apkopotas grāmatvedības unifikācijas problēmas pašreizējā posmā, aplūkoti Latvijas likumdošanas jautājumi un aktuālie uzdevumi grāmatvedības jomā

  īpaša uzmanība izdevumā pievērsta Latvijas grāmatvedības normatīvās regulēšanas sistēmas salīdzināšanai ar IAS sistēmu, atsaucoties uz attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem

  Atsevišķi grāmatas paragrāfi veltīti Starptautisko finanšu pārskatu standartu komitejas
  struktūrai, IAS pamatprincipiem, finanšu pārskatu sastādīšanas mērķiem saskaņā ar IAS,
  kā arī sīki atspoguļots šādu finanšu pārskatu elementu sastāvs. Grāmata domāta praktizējošiem grāmatvežiem, dažādu īpašuma formu uzņēmumu vadītājiem, juristiem, ekonomistiem un attiecīgo specialitāšu studentiem, kā arī visiem citiem, kas ir ieinteresēti Starptautisko finanšu pārskatu standartu studēšanā un tālākā izplatīšanā

  SATURS

  Ievads

  I nodaļa. Finanšu uzskaites sistēmu veidošana
  1. Nacionālās grāmatvedības sistēmas
  1.1. Faktori, kas nosaka grāmatvedības sistēmu nacionālās īpatnības
  1.2. Grāmatvedības standartu galvenās atšķirības dažādas tiesiskās sistēmas valstīs
  1.3. Grāmatvedības standartu atšķirību iemesli
  1.4. Grāmatvedības mode|u klasifikācija

  II nodaļa. Grāmatvedības standartizācija
  2. Nacionālo grāmatvedības sistēmu harmonizācija un standartizācija
  2.1. Ekonomikas internacionalizācija
  2.2. Grāmatvedības unifikācijas mērķis
  2.3. Grāmatvedības "harmonizācijas" un "standartizācijas" jēdzieni
  3. Grāmatvedības standartizācija. SFPS
  3.1. Grāmatvedības standartizācija nacionālajā līmenī
  3.2. Grāmatvedības standartizācija reģionālajā līmenī
  3.3. Grāmatvedības standartizācija starptautiskajā līmenī
  3.4. GAAP, ES direktīvu un IAS līdzība un atšķirības
  3.5. Iemesli, kāpēc daudzas valstis izmanto IAS
  4. Finanšu pārskatu standartizācija Latvijā
  4.1. Latvijas likumdošana un IAS standarti
  4.2. Latvijas nacionālo standartu izstrāde
  5. Standarti dēs process
  5.1. Grāmatvedības standartu izstrādes galvenās pasaules organizācijas
  5.2. International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) - Starptautisko uzskaites standartu komitejas Fonds
  5.2.1. Starptautisko finanšu pārskatu standartu komitejas struktūra (IASCF)
  5.2.2. IAS standartu izstrādes process un darbības reglaments

  III nodaļa. Starptautiskie finanšu pārskatu standarti IAS
  6. Starptautisko finanšu pārskatu standartu vispārīgie principi
  6.1. Finanšu pārskatu mērķi
  6.2. IAS pamatprincipi (pieļāvumi)
  6.2.1. Aprēķina princips (accural basis of accounting)
  6.2.2. Darbības nepārtrauktības princips (going concern)
  6.3. Informācijas kvalitatīvie raksturojumi
  6.3.1. Saprotamība (un derstandabilitv)
  6.3.2. Pamatotība vai nozīmība (revelance)
  6.3.3. Drošums vai patiesums (reliability)
  6.3.4. Salīdzināmība (comparability)
  6.3.5. Informācijas kvalitatīvo pamatraksturojumu ierobežojumi
  7. Finanšu pārskatu iesniegšana saskaņā ar IAS
  7.1. IAS finanšu pārskatu lietotāji un viņu vajadzības pēc informācijas
  7.2. Atbildība par finanšu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu
  8. Finanšu pārskatu elementi
  8.1. Divi pārskatu elementu atzīšanas priekšnosacījumi
  8.2. Aktīvi, saistības un kapitāls - elementi, kas saistīti ar finansiālā stāvokļa noteikšanu (mērīšanu)
  8.2.1. Aktīvi
  8.2.2. Saistības
  8.2.3. Kapitāls
  8.2.3.1. Kapitāla un kapitāla uzturēšanas koncepcija
  8.2.3.2. Kapitāla atspoguļojums bilancē
  8.3. Ieņēmumi un izdevumi kā finanšu pārskatu elementi, kas saistīti ar darbības rezultātu mērījumiem
  8.3.1. Ieņēmumi
  8.3.1.1. Peļņa un citi ieņēmumi
  8.3.1.2. Nosacījumi ieņēmumu atzīšanai pelņas vai zaudējumu pārskatā
  8.3.2. izdevumi
  8.3.2.1. Zaudējumi un izdevumi, kas radušies uzņēmuma parastās darbības procesā
  8.3.2.2. Nosacījumi izdevumu atzīšanai pelņas vai zaudējumu pārskatā. Izmaksu un izdevumu korelācijas (salīdzināmības) koncepcija
  8.3.2.3. Koriģējumi, kas nodrošina kapitāla saglabāšanu
  8.4. Finanšu pārskatu elementu novērtēšanas metodes
  8.4.1. Patiesā vērtība. Tirgus vērtība. Aktīvs tirgus
  9. Pārskatu iesniegšana
  9.1. Finanšu pārskatu veidlapu komplekts
  9.1.1. Finanšu pārskatu patiesuma nosacījumi
  9.1.2. Piezīmes pie IAS finanšu pārskatiem
  9.1.3. Grāmatvedības politika pēc IAS
  9.1.4. Grāmatvedības uzskaites pamatkārtība un atļautā alternatīvā grāmatvedības uzskaites kārtība
  9.1.5. Grāmatvedības politikas grozījumi
  9.1.6. Atkāpšanās no IAS prasībām
  9.1.7. Grāmatvedības politika finanšu pārskatos
  9.2. Grāmatvedības bilance
  9.2.1. IAS bilances lineārie posteņi
  9.2.2. Bilances posteņu uzrādīšanas metodes
  9.2.2.1. Kontu plāns
  9.2.2.2. Grāmatvedības horizontālās un vertikālās bilances
  9.2.2.3. Finanšu pārskatu sagatavošanas posmi

  Nobeigums
  Pielikumi
  Starptautisko finanšu pārskatu standartu (IAS) īss apskats
  Pastāvīgās interpretāciju komitejas interpretāciju īss apskats
  Spēkā esošie Starptautiskie finanšu pārskatu standarti - IAS
  Pastāvīgās interpretāciju komitejas spēkā esošās interpretācijas
  IAS kontu plāns
  IAS standarti, ko izmanto finanšu pārskatu sastādīšanā
  Literatūras saraksts