.
LV
RU
Jūsu grozs: 0 preces

Viss par pamatlīdzekļu uzskaiti


Marina Januška


Lapas: 249
ISBN: 978-9984-863-12-2
Cena: 27.00 EUR
Formāts:
Izvēlēties daudzumu:   
   
Citas produktu iespējas
  Apraksts:
  Dokumentārais noformējums
  Grāmatojumi uzskaitē
  Aplikšana ar nodokļiem
  Rekomendācijas praktisku situāciju risināšanā
  Izmantošanas efektivitātes analīze
  Dokumentu apgrozība un dokumentu veidlapu paraugi

  Grāmatā apl ūkota pamatlīdzekļu ekonomiskā mūža visu posmu uzskaite: saņemšana
  ūkota pamatlīdzekļu ekonomiskā mūža visu posmu uzskaite: saņemšana
  uzņēmumā, ekspluatācija, iznomāšana, izslēgšana nolietojuma dēļ, pārdošana
  un citi. Izklāstīta grāmatvedības uzskaites kārtība, pamatlīdzekļu aplikšana ar
  nodokļiem, sniegta to izmantošanas efektivitātes metožu analīze.
  Pielikumā (CD) dota pamatlīdzekļu uzskaites dokumentu apgrozības shēma
  un uzskaites pirmdokumentu veidlapu paraugi.
  Grāmata domāta praktizējošajiem grāmatvežiem, kvalifikācijas paaugstināšanas
  kursu klausītājiem, ekonomikas specialitāšu studentiem.
  Šā metodiskā līdzekļa mērķis ir palīdzēt grāmatvežiem un nākamajiem
  jaunajiem speciālistiem dziļāk izprast pamatlīdzekļu uzdevumu un nozīmi
  uzņēmuma saimnieciskajā darbībā un uz šā pamata veidot metodiski pareizu
  to uzskaiti grāmatvedībā.
  Šajā procesā grāmatvedim jāatrod atbildes uz šādiem jautājumiem:
  – Kā noteikt katra pamatlīdzekļu objekta sākotnējo vērtību?
  – Kā norakstīt firmas izdevumos daļu pamatlīdzekļu vērtības?
  – Kā kārtot ar pamatlīdzekļu remontu, tehnisko apkopi un ekspluatāciju
  saistīto uzskaiti?
  – Kā uzskaitē atspoguļot pamatlīdzekļu izslēgšanu?
  Tieši šiem un citiem ar pamatlīdzekļu uzskaiti saistītajiem jautājumiem
  ir veltīta šī grāmata.
  Nepretendējot uz pamatlīdzekļu uzskaites un analīzes absolūti visu detaļu
  izsmeļošu izklāstu, autore izvirzījusi sev mērķi veicināt mūsdienīga domāšanas
  stila attīstīšanos grāmatvežiem, veidot viņiem iemaņas patstāvīgi
  un radoši risināt uzskaitē radušās problēmas, prasmi izstrādāt un īstenot
  pareizu firmas uzs kaites politiku.
  kaites politiku.


  SATURS
  IEVADS ................................................................................................................. 6
  1. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITES ORGANIZĀCIJAS
  VISPĀRĪGIE NOTEIKUM .................................................................................. 12
  1.1. Uzskaites pamatjēdzieni ......................................................................... 12
  1.2. Normatīvie akti ......................................................................................... 21
  2. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU IEGŪŠANA ...................................................... 84
  2.1. Iemaksas pamatkapitālā ........................................................................... 85
  2.2. Pamatlīdzekļu iegāde par maksu ............................................................ 87
  2.3. Saņemšana bez atlīdzības ........................................................................ 91
  2.4. Iepriekš neuzskaitīta vai bezsaimnieka īpašuma iegrāmatošana ........ 93
  2.5. Pamatlīdzekļu iegāde ar līzinga nosacījumiem .................................... 93
  2.6. Līzinga devēja uzskaite ............................................................................ 96
  2.7. Objektu izgatavošana pašu spēkiem ...................................................... 99
  2.8. Pamatlīdzekļu iegūšana uz apmaiņas pamata ....................................... 100
  2.9. Objektu privatizācija ................................................... ............................. 101
  2.10. Jaunu objektu būve un esošo rekonstrukcija ...................................... 104
  2.11. Uzskaites īpatnības, ēku un zemi iegādājoties par kopīgu cenu ....... 106
  3. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU AMORTIZĀCIJA ........................................... 108
  3.1. Nolietojums kā uzskaites ekonomisks jēdziens .................................... 109
  3.2. Nolietojuma aprēķināšanas metodes ..................................................... 110
  3.3. Nolietojuma normu revidēšana ............................................................. 116
  3.4. Pamatlīdzekļu nolietojums un aplikšana ar nodokļiem ..................... 118
  4
  4. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU REMONTA, REKONSTRUKCIJAS UN
  UZTURĒŠANAS IZDEVUMU DOKUMENTĀRAIS NOFORMĒJUMS
  UN UZSKAITE ....................................................................................................... 131
  4.1. Kārtējais remonts ....................................................................................... 132
  4.2. Kapitālais remonts ..................................................................................... 133
  4.3. Pamatlīdzekļu rekonstrukcijas izdevumu uzskaite ................................ 136
  4.4. Pamatlīdzekļu uzturēšanas izdevumi ...................................................... 137
  5. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU PĀRVĒRTĒŠANAS IESPĒJAS UN
  NEPIECIEŠAMĪBA ............................................................................................... 139
  5.1. Pārvērtēšanas metodes ........................................ ...................................... 141
  5.2. Pārvērtēšana un aplikšana ar nodokļiem ................................................ 143
  5.3. Nulles atlikusī vērtība ................................................................................ 144
  6. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU IZSLĒGŠANA .................................................. 147
  6.1. Pamatlīdzekļu realizācija ........................................................................... 148
  6.2. Nolietoto pamatlīdzekļu likvidācija ......................................................... 150
  6.3. Nodošana bez atlīdzības ............................................................................ 152
  6.4. Ieguldījumi pamatkapitālā ........................................................................ 153
  6.5. Norakstīšana ārkārtēju situāciju gadījumos ........................................... 155
  6.6. Pamatlīdzekļu iztrūkums .......................................................................... 157
  6.7. Pārcelšana apgrozāmajos līdzekļos .......................................................... 159
  6.8. Nodošana ilgtermiņa nomā ar izpirkuma tiesībām ............................... 159
  7. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU INVENTARIZĀCIJA ..................................... 161
  7.1. Inventarizācijas vispārīgie noteikumi ...................................................... 161
  7.2. Inventarizācijas rezultātu atspoguļojums uzskaitē ................................ 162
  8. nodaļa. NOMAS UN IZNOMĀTO PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITE ...... 165
  8.1. Nomas maksājumu uzsk aite ..................................................................... 165
  8.2. Kapitālās izmaksas iznomātajos pamatlīdzekļos .................................... 171
  9. nodaļa. NOMAS ATTIECĪBU NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
  ( Latvijas grāmatvedības standarts Nr. 10 „Noma”).............................................. 176
  5
  10. nodaļa. GRĀMATOJUMI PAMATLĪDZEKĻU UZSKAITĒ ..................... 213
  Ministru kabineta noteikumi Nr. 585 „Noteikumu par grāmatvedības
  kārtošanu un organizāciju“ .............................................................................. . 214
  11. nodaļa. PRAKTISKAS SITUĀCIJAS UN TO RISINĀJUMI ..................... 231
  11.1. Pamatlīdzekļu iegūšana .......................................................................... .231
  11.2. Pamatlīdzekļu ekspluatācija ................................................................... .248
  11.3. Pamatlīdzekļu izslēgšana ........................................................................ .260
  12. nodaļa. PAMATLĪDZEKĻU IZMANTOŠANAS
  EFEKTIVITĀTES ANALĪZES PAMATI ............................................................... 269