.
LV
RU
Jūsu grozs: 0 preces

Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņēmumu finanšu lēmumu pieņemšanā


S. Saksonova


Lapas:
ISBN: 978-9984-863-08-5
Cena: 15.00 EUR
Formāts:
Izvēlēties daudzumu:   
   
Citas produktu iespējas
  • Grāmata

    Finanšu informācijas un pārskatu praktiskā izmantošana uzņē...

    25.00 EUR
    Vairāk
Apraksts:
Ievads ........................................................................................................................ 8
1. Prasības uzņēmuma uzskaitei un finanšu pārskatiem ................................ 12
1.1. Finanšu informācija kā datubāze vadības lēmumu pieņemšanā .......... 12
1.2. Finanšu un vadības uzskaites mērķi un uzdevumi ................................. 13
1.3. Finanšu un vadības uzskaites pamatprincipi un pamatpieņēmumi
(principi) ...................................................................................................... 15
1.3.1. Finanšu uzskaites pamatprincipi ................................................. 15
1.3.2. Finanšu uzskaites pamatpieņēmumi (principi) ......................... 17
1.3.3. Vadības uzskaites pamatprincipi................................................... 22
1.4. Finanšu pārskatu sastādīšanas konceptuālie pamati .............................. 23
1.5. Finanšu pārskatu elementu novērtēšana .................................................. 25
1.6. Gada pārskata sastāvs.................................................................................. 27
1.7. Finanšu pārskatu galvenie veidi.................................................................. 28
2. Uzņēmuma finanšu stāvokļa un rezultātu atspoguļošana finanšu
pārskatos ......................................... .................................................................. 33
2.1. Bilances raksturojums un tās formas......................................................... 33
2.2. Apgrozījuma ietekme uz bilances datiem ................................................. 46
2.3. Pamatlīdzekļu vērtēšanas bāze bilancē ..................................................... 48
2.4. Naudas ieņēmumi un izdevumi, to atšķirība no ieņēmumiem
un izdevumiem grāmatvedības izpratnē................................................... 52
2.5. Peļņas novērtēšana un ieņēmumu (izdevumu) atzīšana........................ 59
2.6. Peļņas vai zaudējumu aprēķina sagatavošana .......................................... 68
2.7. Amortizācijas aprēķins un peļņa ............................................................... 70
2.8. Peļņas noteikšana un bezcerīgo parādu problēma .............................. 72
2.9. Krājumu novērtēšanas metožu ietekme uz peļņu ................................ 76
3. Uzņēmuma finanšu stāvokļa un mērķu sasniegšanas novērtēšanas
metodes .....................................................................................................79
3.1. Uzņēmuma mērķu sasniegšanas kvantitatīvie un kvalitatīvie
vērtēšanas rādītāji...................................................................................... 79
3.2. Finanšu pārskatu datu organizēšana uzņēmuma finanšu
stāvokļa novērtēšanai................................................................................ 85
3.2.1. Finanšu informācijas organizēš anas nepieciešamība ............... 85
3.2.2. Peļņas vai zaudējumu aprēķina reorganizēšana ....................... 87
3.2.3. Bilances pārveidošana naudas līdzekļu kustības pārskatā ...... 91
3.2.4. Peļņas vai zaudējumu aprēķina pārveidošana
pievienotās vērtības pārskatā ..................................................... 97
3.3. Kārtējo izmaksu uzskaites metodes izmantošana pārvaldīšanas
lēmumu pieņemšanā ................................................................................ 101
3.4. Finanšu pārskatu datu novērtēšana, izmantojot finanšu
koeficientus ................................................................................................ 104
3.4.1. Kapitāla struktūras rādītāji ......................................................... 104
3.4.2. Likviditātes rādītāji ...................................................................... 107
3.4.3. Rentabilitātes rādītāji ................................................................... 109
3.4.4 Uzņēmuma līdzekļu aprites rādītāji .......................................... 112
3.4.5. Investīciju rādītāji ........................................................................ 118
4. Apgrozāmā kapitāla pārvaldīšana ............................................................... 126
4.1. Apgrozāmā (darbības) kapitāla cikla noteikšanas metodes ................ 126
4.1.1. Apgrozāmā (darbības) kapitāla cikla noteikšana
ražošanas uzņēmumos ................................................................ 126
4.1.2. Apgrozāmā kapitāla cikla noteikšana uzņēmumos,
kas sniedz pakalpojumus ............................................................ 132
4.1.3. Apgrozāmā kapitāla cikla noteikšana tirdzniecības
uzņēmumos .................................................................................. 133
4.2. Nepieciešamā apgrozāmā kapitāla aprēķins .......................................... 135
4.3. Apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa pasīvu (apgrozāmā kapitāla)
vadīšanas stratēģija ................................................................................... 138
4.4. Uzņēmuma problēmas, kas rodas nepārdomātas apgrozāmo
līdzekļu un īstermiņa pasīvu vadīšanas stratēģijas dēļ ......................... 141
4.5. Krājumu pārvaldīšana .............................................................................. 143
4.5.1. Krājumu veidošanas dilemma .................................................... 143
4.5.2. EOQ modelis ................................................................................ 143
4.5.3. Krājumu vadības efektivitātes analīze ....................................... 147
4.6. Debitoru parādu pārvaldīšana ................................................................. 150
4.6.1. Kredītpolitika un tās nozīme konkurences apstākļos ............. 150
4.6.2. Informācijas avoti lēmuma pieņemšanai
par kredīta piešķiršanu ................................................................ 152
4.6.3. Debitoru parādu vadīšanas procedūras elementi .................... 153
4.6.4. Debitoru parādu inventarizācija ........ ........................................ 155
4.6.5. Debitoru parādu analīze ............................................................. 157
5. Uzņēmuma ražošanas aktīvu, brīvās naudas plūsmas un
izmantojamā kapitāla noteikšana un analīze ............................................ 160
5.1. Uzņēmuma ražošanas aktīvu un apgrozāmā kapitāla izmaiņu
noteikšana un analīze ............................................................................... 160
5.2. Uzņēmuma operāciju brīvās naudas plūsmas noteikšana ................... 165
5.3. Brīvās naudas plūsmas sadalījums starp akcionāriem un
kreditoriem ................................................................................................ 167
5.4. Uzņēmuma Y ražošanas aktīvu lieluma, brīvās naudas plūsmas
un izmantojamā kapitāla noteikšana un analīze .................................. 168
6. Uzņēmuma naudas līdzekļu pārvaldīšana .................................................. 175
6.1. Uzņēmuma naudas plūsmas pārskats, tā sastāvs un
sastādīšanas metodes ................................................................................ 175
6.2. Naudas plūsmas kontroles paņēmieni ................................................... 190
6.2.1. Naudas līdzekļu pieejamības novērtēšana ................................ 190
6.2.2. Ienākošās un izejošās naudas plūsmas novērtēšana,
izmantojot naudas līdzekļu kustības pārskatu ......................... 193
6.3. Debitoru parādu un saistību pret piegādātājiem termiņa
noteikšana un to ietekme uz naudas plūsmu ........................................ 204
6.4. Izmaiņas naudas plūsmā sakarā ar pieņemtajiem lēmumiem
par realizācijas apjoma palielinājumu, krājumu līmeņa
pieaugumu, kredītu pagarināšanu pircējiem ......................................... 209
7. Uzņēmuma investīciju projektu novērtēšana ............................................. 214
7.1. Finanšu lēmumu pieņemšana par investīciju projektu lietderību ...... 214
7.2. Grāmatvedības peļņas normas metode (ARR) ..................................... 216
7.3. Atmaksāšanās perioda vērtēšanas metode ............................................ 220
naudas plūsmas metode ..................................................... 224
7 7.4. Diskontētās .4.1. Diskontēto neto ienākumu vērtēšanas metode (NPV) .......... 225
7.4.2. Iekšējās ienākumu normas metode (IRR) ................................ 232
7.4.3. Kuru metodi izvēlēties – NPV vai IRR? .................................... 236
7.5. Kopsavilkums – projektu izvērtēšanas metožu priekšrocības
un trūkumi ................................................................................................. 236
8. Uzņēmuma darbības finanšu plānošana ..................................................... 246
8.1. Uzņēmuma finanšu budžeta izstrādāšanas tehnoloģijas,
pieņēmumi, pamatproblēmas un kontroles pasākumi ......................... 246
8.1.1. Budžeta izstrādāšanas tehnoloģijas ........................................... 246
8.1.2. Budžeta sagatavošanas pieņēmumi ....................................... .... 246
8.1.3. Budžeta sagatavošanas pamatproblēmas .................................. 247
8.1.4. Budžeta izpildes kontroles pasākumi ....................................... 247
8.2. Uzņēmējdarbības un finanšu risku nozīme plānošanā ........................ 250
8.3. Budžeta veidi ............................................................................................. 257
8.4. Uzņēmuma budžeta plānošanas process ............................................... 258
8.4.1. Uzņēmuma funkcionālie budžeti .............................................. 258
8.4.2. Finanšu budžetu (plānotās bilances, naudas plūsmas
prognozes un plānotā peļņas vai zaudējumu aprēķina)
sastādīšana .................................................................................... 260
8.5. Plānotā peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances sagatavošana .... 264
8.5.1. Apgrozījuma un izdevumu plānošana ...................................... 264
8.5.2. Apgrozāmā kapitāla un nepieciešamā finansējuma
plānošana (plānotā bilance) ..................................................................... 265
8.6. Naudas plūsmas prognozes (naudas līdzekļu budžeta)
sagatavošana .............................................................................................. 269
8.7. Uzņēmuma kopējais budžets un noderīgas sakarības .......................... 274
8.7.1. Sakarība starp produkcijas realizācijas apjomu un
debitoru parādu samaksu ......................................................................... 274
8.7.2. Sakarība starp realizēto preču pašizmaksu un
krājumu iegādi ............................................................................. 275
8.7.3. Sakarība starp realizēto preču pašizmaksu un
maksājumiem kreditoriem ......................................................... 275
8.7.4. Uzkrājumi šaubīgo parādu segšanai .......................................... 278
8.7.5. Uzņēmuma kopējais budžets ...................................................... 279
9. Komercbanku kredīts kā uzņēmuma finansēšanas veids ......................... 285
9.1. Banku galvenie kredītu veidi ................................................................... 285
9.2. Kredīta procentu likme ............................................................................ 286
9.3. Kredīta saņemšanai iesniedzamie dokumenti ....................................... 288
9.4. Klienta maksātspējas analīze ................................................................... 289
9.5. Kredīta nodrošinājums ............................................................................ 293
9.5.1. Kredīta nodrošinājuma veidi ...................................................... 293
9.5.2. Komercķīlas nozīme bankas lēmuma pieņemšanā
par kredīta piešķiršanu ................................................................ 294
9.5.3. Ķīlu novērtēšana kreditēšanas lēmuma pieņemšanā .............. 297
9.5.4. Komercķīlas nozīme kreditēšanas nosacījumu noteikšanā .... 299
9.5.5. Nodrošinājuma izmantošana dažādu veidu kredītiem ........... 302
9.5.6. Kom ercķīlu riski un to novēršanas problēmas ........................ 305
Literatūras saraksts ................................................................................................... 312